Maqaa qorichoota . maqaa waan raawwannuuf kan mormu caalbaasii kanarratti hirmaaachu Magaalaa Mattuu ganda 01 keessatti lafa Kanaafuu jijjiirraa maqaa waan yoo jiraate, beeksifni kun bahee barbaadaan dhiyaattanii dorgomuu ni 200M2 irratti argamu Aadde Eelsaabeet raawwannuuf kan mormu yoo jiraate, hanga guyyaa 20tti yoo dhiyaachuu dandeessu. . Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafaattii nama tolchee, hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti in baafate, akkasitti namin uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta’e (Seera Uumamaa 2:7). 3. Dec 30, 2022 · Jiraattonni Aanaa Sabbata Hawaas hundeeffamuun magaala Shaggar fedhii uummataa kan hin eegneefi hawaasa gargar kan qoodedha jechuun Kamisa Mudde 28 irraa kaasee hiriira bahuun mormii qaban ibsatan. . ''Miiliyoona 25 miti, 25,000 miti, 25 qofadha,'' jechuun maqaa biyyichaa utuu hin dubbatiin ibsaniiru aanga'aan kun. Dabalataan suuraa Hayyoota wareegamanillee of keessaa qaba. Jechi „Odaa‟ jedhu maqaa mukaaf moggaafamedha. Qorichoota dhukkuba biraa yaaluuf ajajaman kan akka, antihypertensive, antihistamine, antidepressants, etc. Ammatti garuu haala salphaadhaan qorichoota farra baakteeriyaatiin fayyisuun ni danda’ama. Nyaatni aadaa Oromoo nyaata ummata Oromoo biratti beekkama ta'ee kan dhaloota keessa darba dhufe. . Jawar hedduu beekamaa waan ta’eef hedduun yeroo baay’ee namni tokko yoo isa qeeqe kumaatamni isa jala yaa’an itti duulu. . . . . . Achittis qoricha dhukkubbii wayyeessu, pain killer naa kenni jedhee qorichoota. Oct 24, 2018 · Guyyaan torban kunneen maqaan isaanii Fullaasa, Muggisa, Libaasa, Mardiida, Maakula, Sabbaaqa, Daraara jedhamu. . . 470 likes. . Kun garuu sirrii miti jedha. Mar 6, 2020 · Moggaasa maqaa Qophee Maqaan isaa guutuun Abdii Mohaammad Yusuufi. Qorichoota Kanneen Fayyadami ! Maqaa Abbaa Kan Ilmaa Kan Afuuraa Qulqulluu Waaqayyoo Tokkoo. Jan 18, 2022 · Qorichoonni baayyeen yeroo ulfaa fudhataman karaa obbaatii gara daa’ima garaa jirutti darbuun daa’ima irratti miidha ni dhaqqabsiisu. Daa’imni dhalate ayyaanni inni keessa dhalanni maanni kan jedhu ilaalameeti,” jedhu beektonni oromoo. Oct 14, 2022 · maalummaa maqaa himuu nidandeessa; akaakuuwwan maqaa tarreessuu nidandeessa. . Medicinal plants used in traditional medicine by Oromo people, Ghimbi District,. Ityoophiyaatti weerara vaayiiraasii koroonaaf qoricha aadaa fi ammayyaa waliin makuun qorannoon taasifamaa jiraa. Meeshaalee kaan immoo dhoqqee irra buusee tajaajilaaf akka hin oolle. Keewwata 11: KAFFALTII GALMEE. . afaan oromoo, ogbarruu fi. . .
Caamsaa 5 hanga 11, 2012 to’annoo jalaa kan oolaan. Ragaa akka kanaa qabaachuun ammo dhamaati. Baayisaa. . . Finfinnee, Bitootessa 30, 2015 (FBC)- Bitootessa 22-28, 2015 hordoffii taasifameen meeshaaleen kontirobaandii Birrii miiliyoona 111tti tilmamaman to’atamaniiru. 4 Moggaasa Maqaa Maatiin (Haatiifi Abbaan) Wallolanii Araaramuun Booda Bu‟ureeffatu 55 4. Ka‟umsi qorannoos fooklooriin Oromoo akkuma qabiyyee afaanii, ogummaa afaaniifi fookloorii haala ittiin kitaabilee barnoota afaanii. . i Axareera Qorannoon kun, qabiyyeefi itti fayyadama qoricha aadaa haala qabatamaa aanaa Jibaat keessatti mul‟atu xiinxaluurratti xiyyeeffata. . 4. ''Miiliyoona 25 miti, 25,000 miti, 25 qofadha,'' jechuun maqaa biyyichaa utuu hin dubbatiin ibsaniiru aanga'aan kun. . . Finfinnee, Fulbaana 11, 2013 (FBC) – Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) qorichoota aadaa Afrikaa Covid19 fayyisu jedhaman irratti yaalii taasisuuf murteesse. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal. Viidiyoo, Indiyaa: Dubartii qorichoota 500 biqiltootarraa hojjettu, Turtii 1,33. Qormaata seensa Yuunivarsiitii: Barataa akkuma maqaa isaa caalee argame 3 Hagayya 2018. . magaalaa _ maqaa waliiniiti Finfinnee _ maqaa dhuunfaati 2. i Axareera Qorannoon kun, qabiyyeefi itti fayyadama qoricha aadaa haala qabatamaa aanaa Jibaat keessatti mul‟atu xiinxaluurratti xiyyeeffata. . Mul 13:11-18 “ Kana gochuun isaas namni gubaa bineensichaa isa duraa, isa maqa isaa ykn lakkoobsa maqaa isaa argisisuu of irraa yoo qabaate malee, bituus gurguruus akka hin dandeenyeef. Sirni Dargii uummata Oromootiif diinummaa cimaa qaba waan tureef,sirna Dargii keessa akkamitti galmee jechootaa Afaan Oromoo barreessee akkan maxxanse gaaffii namoota baay’eti. . Fiilmiwwan osoo ilaalanii gariidha jettus sadi maqaa dhahi? Kitaabonnin osoo dubbisanii jedhu: Tinishua Betakiristan, Zero to One, Hikimina be Betachin. .

Popular posts